HVA ER HEKSEBRENNING?

Heksebrenning var mest vanlig på 1560 - 1630. Dette gikk ut på forfølgelse av mennesker man trodde drev med hekseri og trolldom. Den juridiske betegnelsen på forbrytelse var trolldom, hvis man gjorde en forbrytelse ble man enten kalt trollmann eller trollkvinne. I Europa ble 100 000 mennesker ofre for hekseforfølgelsen. Det var mest kvinner som ble forfulgt og disse kvinnene ble kalt hekser.

De fleste som ble anklaget for trolldom var voksne kvinner som levde i fattige strøk. I Rogaland førte konflikter mellom naboer og sambygdinger til en eller flere trolldomsprosesser i nesten hver bygd fra 1590 til 1690.

Den religiøse debatten og oppsplittingen på midten av 1500- tallet om reformasjon og motreformasjon er en viktig bakgrunn for hekseprosessene. Hekseforføleglsene foregikk både i katolske og protestatiske land, og fenomentets utbredelse kan ikke reduseres til et spørsmål om kristen tilhørlighet.


HVORDAN HEKSEBRENNINGEN FOREGIKK

Heksene som ble brent levende på bålet ble som oftest festet til en stige og dyttet inn i bålet. Det var heller ikke uvanlig at folk ble halshogd før kroppen skulle brennes. Kroppen måtte brennes for å løsrive sjelen fra kroppen, slik at sjelen kunne få evig fred. I 1687 kom en lov som sa at alle hekser og trollmenn skulle brennes levende.


http://historie.cappelen.no/historie1/kap5/nettoppgaver/nettoppgave.html?id=274